Abousharekh, Nader, Palestine University (Gaza Strip - Palestine), State of Palestine